Nastavni materijali

LITRERATURA:
M. Gojo, S. Mahović Poljaček: "Osnove tiskovnih formi", Zagreb, 2013.

P. W. Atkins,  Physical Chemistry, 6th Ed., Oxford University Press, 1998.

O. Korelić, Kemigrafija, Sveučilište u Zagrebu, 1986.

M. Kumar, Standardizacija i eksploatacija tiskovne forme za plošni tisak, Viša grafička škola, Zagreb, 1978.

J. Kohler, Printing Primer-Fountain Solutions, http: // ipcoated .com/ Industry/ printingprimer.asp.2004-01-15

Predavanja za smjer dizajn (ak. god. 2009./10. i ak. god. 2010./11.) i sve ostale informacije o kolegiju TF za dizajnere su dostupne na sustavu za e-učenje Merlin. Za pristup kolegiju potrebna je lozinka koju je moguće dobiti kod doc.dr.sc. Sanje Mahović Poljaček.