Tiskovne forme 2

Nositelj kolegija       izv.prof.dr.sc. Sanja Mahović Poljaček
Vrijeme izvođenja    V. semestar,  2 + 0 + 1, ECTS: 4 bodova


Cilj kolegija


Kolegij daje temeljno teorijsko znanje o procesima formiranja tiskovnih elemenata i slobodnih površina za pojedine tehnike tiska. Analiziraju se funkcionalna svojstva površina. Razmatraju se postupci pripreme tiskovnih formi na temelju analognog i digitalnog zapisa slike.
 

Okvirni sadržaj kolegija

Formiranje slike, Funkcionalne značajke kopije, Formiranje tisk. elemenata i slobodnih površina, Površinska svojstva u funkciji pripreme TF za plošni tisak, Pozitivski procesi, Negativski procesi, Polimetalne TF - funkcionalna svojstva parova metala, jetkanje, Elektrofotografske TF za plošni tisak - analogni i digitalni procesi, Fotopolimerne reljefne tiskovne forme, Tiskovne forme za duboki tisak - strukturu, TF za konvencionalni duboki tisak, TF za autotipijski duboki tisak, Elektronsko graviranje, Postupci izrade TF za propusni tisak, Osnove CTP tehnologije, Tipovi CTP procesa za TF za plošni tisak, CTP procesi za ostale tehnike tiska
 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija

Kolegij daje temeljno teorijsko znanje o procesima formiranja tiskovnih elemenata i slobodnih površina za pojedine tehnike tiska. Analiziraju se funkcionalna svojstva površina. Razmatraju se postupci pripreme tiskovnih formi na temelju analognog i digitalnog zapisa slike.
 

Oblici i provođenja nastave i način provjere znanja

Usmena predavanja, laboratorijske vježbe i pismeni i usmeni ispit

 
Popis literature potrebne za studij

H. Speirs, Introduction to Prpress, PIRA International, Leatherhead 2003

H. Kipphan, Handbook of Print Media, Springer Verlag, 2001

S. T. Ingram, Screen printing Primer, PIA/GATF, Pittsburgh 1999.

C. Kasunich, Gravure Primer, PIA/GATF, Pittsburgh 1998.

 
Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Dostupna na internetu


Način polaganja ispita


Završni kolokvij iz vježbi, pismeni i usmeni ispit
Ispit je moguće položiti putem 2 kolokvija u semestru.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Uspjeh na ispitu, studenska anketa