Tiskovne forme 1

TISKOVNE FORME 1

NOSITELJ KOLEGIJA: izv. prof. dr. sc. Sanja Mahović Poljaček

VRIJEME IZVOĐENJA: III. semestar,            2 + 0 + 2                                   ECTS: 5 bodova

 OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:

Pojam tiskovne forme kao medija za prijenos informacija, te povezivanje s drugim dijelovima tehnološkog procesa tiska. Opis pojedine vrste tiskovne forme, odnos njihovih slobodnih i tiskovnih površina, nezina svojstva i način izrade. Fizikalno-kemijska svojstva materijala za izradu tiskovnih formi.Homogene i heterogene slitine, kao i njihovo jetkanje. Brzina kemijskog jetkanja. Primjena kemijskog taloženja metala u izradi tiskovne forme. Primjena elektrokemijskih zakonitosti u procesima izrade tiskovnih formi. Elektrokemijsko taloženje i jetkanje kovina, Izrada anodnog sloja na tiskovnoj formi za plošni tisak. Primjena fizikalno-kemijse zakonitosti tiskovne forme za plošni tisak , slobodna površinska energija i površinska napetost. Primjena adsorpcije kao površinske pojave u plošnom tisku. Svojstva otopine za vlaženje i površinski aktivne tvari. Princip bezvodnog ofseta. Vrste kopirnih slojeva. Koloidni kopirni sloj i procesi štavljenja te mehanizam fotokemijske reakcije u sloju i mehanizam štavljenja u tami. Slojevi na bazi diazo spojeva i njihove fotokemijske reakcije. Fotopolimerni kopirni slojevi i fotokemijske reakcije polimerizacije. Područje osjetljivosti kopirnih slojeva izvori zračenja te odnos osjetljivosti kopirnih slojeva i spektra zračenja pojedinog izvora svjetla, aktinično područje.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA:

Upoznavanje s osnovnim procesima u izradi tiskovnih formi kao i fizikalno-kemijskim zakonitostima na kojima počiva primjena tiskovnih formi u procesu tiska.

OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERE ZNANJA:

Usmena predavanja, završni kolokvij iz vježbi, pismeni i usmeni ispit.

POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ:

M. Gojo, S. Mahović Poljaček, Osnove tiskovnih formi, Zagreb, 2013.

P. W. Atkins,  Physical Chemistry, 6th Ed., Oxford University Press, 1998.

O. Korelić, Kemigrafija, Sveučilište u Zagrebu, 1986.

M. Kumar, Standardizacija i eksploatacija tiskovne forme za plošni tisak, Viša grafička škola, Zagreb, 1978.

POPIS LITERATURE KOJA SE PREPORUČUJE KAO DOPUNSKA:

Dostupna na internetu.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:

preddiplomski studij grafičke tehnologije, smjer: tehničko-tehnološki

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE PREDMETA:

Uspjeh na ispitu, studenska anketa.