Fotoosjetljivi kopirni slojevi u grafičkoj tehnologiji

NOSITELJ KOLEGIJA:  izv. prof. dr. sc. Sanja Mahović Poljaček

VRIJEME IZVOĐENJA: VIII semestar,    2 + 1 + 0        ECTS: 5 bodova

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:

Kolegij daje osnove fotokemijskih reakcija koje se odvijaju u koprinim slojevima. Reakcije fotoaktivnih molekula. Primjena fotokemijskog zakona ekvivalencije na različite fotoosjetljive slojeve. Koloidni sustavi i fotokemijske reakcije hidrofilnih koloida. Fotoosjetljivi diazo spojevi i građa fotoosjetljivog kopirnog sloja. Karakteristike fotoosjetljivih polimera Proces fotopolimetizacije u kopirnim slojevima. Organski fotovodljivi polimerni slojevi. Termički kopirni slojevi. Kopirni slojevi na bazi srebrenih halogenida. Izvori zračenja. Spektralna osjetljivost kopirnih slojeva i aktinično područje.

 
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA:

Upoznavanje s osnovnim procesima pri fotokemijskim reakcijama u kopirnim slojevima kao i fizikalno-kemijskim zakonitostima na kojima počiva primjena različitih tipova fotoosjetljivih kopirnih slojeva u izradi tiskovnih formi.

 
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERE ZNANJA:

Usmena predavanja i usmeni ispit.

 
POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ:

P. W. Atkins, Physical Chemistry, 6th Ed., Oxford University Press, Oxford, 1998.

N. M. Notkina, P. A. Jackov, Tehnologija fotomehaničeskih procesov, Knjiga, Moskva, 1980., Zagreb, 1990.

www.tavija.si/

http://www.media.hut.fi

 
POPIS LITERATURE KOJA SE PREPORUČUJE KAO DOPUNSKA:

Dostupna na internetu.

 
NAČIN POLAGANJA ISPITA:

Seminarski radovi i usmeni ispit.

 
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE PREDMETA:

Uspjeh na ispitu, studenska anketa.