CtP tehnologija

Nositelj kolegija        izv.prof. dr.sc. Sanja Mahović Poljaček
Vrijeme izvođenja    VIII. semestar, 2 + 0 + 2, ECTS: 6 bodova


Okvirni sadržaj predmeta


Kolegij daje pregled osnovnih značajki CtP tehnologije. Objašnjava se višestruko značenje pojma CtP te posebno primjena sustava u funkciji tiskovnih formi.
Tijek procesa i elementi sustava; CtP tehnologija za plošni tisak, CtP tehnologija za fleksotisak, CtP tehnologija za duboki tisak; Građa tiskovnih formi, Fotoreceptori; Izvori zračenja; FD laseri, CFL tehnologija; UV, vidljivo područje, termalno područje; Ablacijski procesi; Naknadna obrada; Građa i fukcioniranje izlaznih jedinica; Baždarenje sustava i kontrolni elementi; Komparacija konvencionalnih i CtP sustava.


Razvijanje općih i specifičnih kompetencija


Upoznavanje s temeljnim procesima generiranja slike i atribucije površinskih svojstava tiskovnih formi te uvid u strukturu procesa.


Oblici i provođenja nastave i način provjere znanja

Usmena predavanja, laboratorijske/pogonske vježbe i pismeni i usmeni ispit


Popis literature potrebne za studij


R. M. Adams, F. Romano: Computer to Plate, 2nd Edition, GATF, Pittsburg, USA, 2001
* * * * *  Introduction to CTP, PIRA, Leatherhead, GB, 2001
G. Brett: Virtual formes, Management & Technology, Pira, Leatherhead, GB, 2001
J. Geimenhardt: CTP-Belichter und Platten Technologie, Fachhefte-Bulletin Technique, 4(2001)14-17, Lausanne, 2001
* * * *  CTP - Thermal vs. Visible light, Seybold Report, Vol. 28, No 1, Media, USA, 1999


Popis literature koja se preporučuje kao dopunska


Dostupna na internetu.


Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Uspjeh na ispitu, studenska anketa.