Standardizacja tiskovnih formi

Nositelj kolegija       izv.prof.dr.sc. Sanja Mahović Poljaček
Vrijeme izvođenja    VI. semestar, 2 + 0 + 1,  ECTS: 4 bodova


Cilj kolegija


Upoznavanje s ciljevima i metodama mjerenja i kontrole pri prijenosu slike na tiskovne forme te standardizacije i kontrole procesa grafičke reprodukcije.


Okvirni sadržaj predmeta


Uvod u standardizaciju i kontrolou, Analiza procesa graf. reprodukcije, aberacija i deformacija, Odnos original-tiskovna forma-otisak, Geometrija rasterskih elemenata, Osnove fotomehaničkog prijenosa slike, Udaljenost izvora svjetla, Raspodjela svjetla, Kvalitativni i kvanititativni odnosi tijekom transfera slike, Određivanje i praćenje parametara pri prijenosu slike, Postupci određivanja ekspozicije i vremena razvijanja, Planimetrijske i instrumentalne metode mjerenja pokrivenosti površine, Krivulje reprodukcije, Mjerne metode i reprodukcijske krivulje u dubokom tisku, Baždarenje, kontrola i mjerni elementi pri CtP postupcima.


Razvijanje općih i specifičnih kompetencija

Upoznavanje s ciljevima i metodama mjerenja i kontrole pri prijenosu slike na tiskovne forme te standardizacije i kontrole procesa grafičke reprodukcije.


Oblici i provođenja nastave i način provjere znanja

Usmena predavanja, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.


Popis literature potrebne za studij


K. E. Rizzo, Production Maintenance, PIA/GATF, Pittsburgh, 2000.
H. Kipphan, Handbook of Print Media, Springer Verlag, 2001.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Dostupna na internetu

Način polaganja ispita


Završni kolokvij iz vježbi, pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta


Uspjeh na ispitu, studenska anketa